Oświadczenie

 

 

 

Jesteśmy płatnikiem podatku VAT.                                    Nr NIP ......................................................

 

Upoważniamy Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka firmowa                                              Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej