Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: predironpredir, dopredir Wyżej: Drukowanie plików Poprzednio: Drukowanie plików

lpr

 

Program lpr komunikuje się z serwerem zarządzającym drukowaniem na komputerze UNIXowym i przekazuje mu zbiory do wydrukowanaia. Serwer, z reguły, ma określone nazwy komputerów które mogą przekazywać mu zlecenia drukowania i przyjmuje je na ogół jedynie z lokalnej sieci. Możliwe jest jednak takie skonfigurowanie całego systemu, aby nasze zbiory były drukowane w oddalonym punkcie (tylko po co?).

Użycie:
lpr [-S server] [-P printer] [-C class] [-J jobname] [-# number] [-hpltndgvcf] [ filename...]
lpr -?|-version

Znaczenie poszczególnych parametrów jest następujące:

-S server
nazwa lub adres IP komputera, na którym uruchomiony jest serwer, z którym kontaktujemy się, (normalnie nie musi być podawane; oprogramowanie jest tak skonfigurowane, że prawidłowo przesyła wszystkie wydruki do jedynego serwera w naszej sieci lokalnej),
-P printer
nazwa drukarki, na której chcemy drukować, w naszym przypadku jedna z nazw: laser, deskjet, robotron, epson określających jednoznacznie drukarkę,
-C class
w instalacjach, gdzie jest kilka drukarak tego samego typu można utworzyć ,,klasę'' grupującą je; użytkownik może drukować na dowolnej z nich podając tylko nazwę klasy; wybrana zostanie najmniej obciążona drukarka,
-J jobname
określa nazwę wydruku, jeżeli nie poda się tego parametru system automatycznie wygeneruje nazwę zadania na podstawie nazwy drukowanego zbioru,
-# number
określ liczbę kopi zbioru, która będzie drukowana,
-h
nie drukuje strony nagłówka (dla oszczędności papieru system został tak skonfigurowany, że strony nagłówka nie są drukowane),
-p
poleca serwerowi, aby tekst wydruku sformatował wykorzystując program pr,
filename
nazwazbioru/zbiorów, które mają być drukowane, gdy zostanie pominięta lpr czyta dane z wejścia standardowego i może być użyty w konstrukcjach postaci: dir | lpr,

Program lpr jest dosowską implementacją Unixowego systemu drukowania. Wykorzystywane jest tam pojęcie filtru czyli programu dokonującego przetwarzania przesłanego do serwera pliku.

W Laboratorium Dynamiki nie został zaimplementowany żaden z tych filtrów. Niemniej jednak podajemy wszystkie opcje programu lpr mające zastosowanie w tym przypadku. Dane binarne powinny być drukowane z użyciem opcji -v.

-l
poleca serwerowi, aby drukowane były wszystkie znaki sterujące zawarte w tekście,
-t
informuje server, że drukowane dane pochodzą z programu formatującego troff,
-n
informuje server, że drukowane dane pochodzą z programu formatującego ditroff,
-d
informuje server, że przesyłany jest zbiór .dvi (przetworzony TeXem zbiór .tex); przetwarzanie z postaci .dvi do postaci drukowalnej wykonywane jest na zlecenie serwera; uwaga: opcja ta nie jest zaimplementowana w naszej sieci!!
-g
informuje serwer, że przesyłany jest zbiór wyjściowy utworzony przez procedury plot; przetwarzanie do postaci drukowalnej następuje na zlecenie serwera,
-v
nie dokonywana będzie żadna translacja przesyłanych danych; opcja powinna być wykorzystywana przy drukowaniu danych binarnych,
-c
informuje serwer, że dane pochodzą z programu cifplot,
-f
poleca serwerowi, aby przesłane dane interpretował tak jak dane wyjściowe pochodzące z progarmu napisanego w Fortranie, informacja sterująca wydrukiem zawarta jest w pierwszym znaku każdego rekordu,


Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: predironpredir, dopredir Wyżej: Drukowanie plików Poprzednio: Drukowanie plików

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41