Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Drukowanie plików Wyżej: Przesyłanie zbiorów - file Poprzednio: Windows 95

MS DOS i PC/TCP

Pełna postać komendy uruchamiającej program ftp jest następująca:
ftp [-d][-u userid password][-p port_no] host [command]
ftp [-?|-version]

Parametry umieszczane w linii komendy:

-d
program podczas pracy wyświetla szczegóły ,,konwersacji'' z serwerem;
-u userid password
pozwala na automatyczne połączenie z serwerem używając jako nazwy użytkownika userid, a jako hasła password;
-p port_no
specyfikuje numer portu, z którym łączy się klient;
host
podaje nazwę (lub adres IP) komputera, z którym chcemy się połączyć;
command
wykonuje podaną komendę (dopuszczalne komendy wyszczególnione są poniżej);
-?
wyświetla podstawowe informacje o parametrach komendy ftp;
-version
podaje numer wersji programu (ważne w przypadku zgłaszania błędów producentowi oprogramowania).

Opis komend używanych podczas pracy z programem ftp.

! [command]
gdy nie podano argumentu - wyjście do DOSa (powrót do pracy z ftp następuje po napisaniu komendy exit); gdy podano argument - powoduje wykonanie podanej komendy i powrót do pracy z ftp;
? [command]
gdy nie podano argumentu - drukuje wszystkie, rozpoznawane przez ftp komendy; gdy podano nazwę komendy - wypisuje krótki jej opis;
acct [account_name]
  (większość serwerów nie realizuje tej funkcji) w zamierzeniu komenda pozwala w różny sposób rozliczać wykonywane przez użytkownika operacje;
ascii
przełącza w tryb tekstowy przesyłania danych;
binary
zezwala na przesyłanie zbiorów binarnych pomiędzy podobnymi komputerami; komenda local n pozwala na poprawne przesyłanie zbiorów binarnych pomiędzy różnymi typami maszyn;
bye
synonim komendy exit;
cd
  zmienia bieżącą kartotekę na zdalnym komputerze (serwerze);
debug on|off
włącza (on) lub wyłącza (off) tryb drukowania komunikatów diagnostycznych, nie jest normalnie wykorzystywana;
delete filename
  kasuje wskazany zbiór na serwerze (użytkownik musi mieć uprawnienia do kasowania zbiorów);
dir [argument [ filename]]
  listuje zawartość bieżącej kartoteki serwera; gdy użyty jest pierwszy argument komendy (argument) może on wskazywać dokładna nazwę kartoteki, podkartoteki, zbioru lub być wzorcem (wildcard) ograniczającym listowane zbiory. Gdy wyspecyfikujemy filename listing zawartości kartoteki zostanie zapisany w zbiorze o podanej nazwie;
drive driveletter
  zmienia bieżący (domniemany) dysk na komputerze PC;
exit
   przerywa połączenie z serwerem i kończy pracę ftp;
fcd path
synonim komendy cd; zdarzają sie serwery nie realizujące tej komendy;
fpwd
drukuje aktualną kartotekę serwera (nie wszystkie serwery realizują tę komendę);
get [foreign_file [ local_file]]
  kopiuje zbiór z serwera na lokalny komputer PC (w aktualnie zadeklarowanym trybie); zbiór zapisywany jest w bieżącej kartotece pod swoją nazwą (lub, jeżeli podano drugi argument - pod nową nazwą); jeżeli pominięto obie nazwy użytkownik zostanie odpytany o nazwę zbioru, który ma być kopiowany i nazwę pod jaką ma być zapisany;
iget [foreign_file [ local_file]]
podobnie jak get, ale kopiuje zbiór w trybie image, po skopiowaniu powraca do poprzedniego trybu;
image
synonim komendy binary;
iput [local_file [foreign_file ]]
podobnie jak put, ale zbiór przesyłany jest w trybie binarnym;
lcd [local_directory]
zmienia bieżącą kartotekę na komputerze PC;
ldir [path filename]
listuje zawartość lokalnej kartoteki;
local n
pozwala na binarne przesyłanie zbiorów z/na komputer o innej długości bajtu niż na komputerze PC;
login user
ustala nazwę użytkownika na zdalnym komputerze; komenda jest przydatna w przypadku pomyłki przy podawaniu hasła (nawiązane jest logiczne połączenie pomiędzy komputerami!);
lpwd
drukuje nazwę aktualnej kartoteki na komputerze PC;
ls [argument [ filename]]
  działanie podobne jak komendy dir, ale listing jest ,,krótki'' (niektóre serwery nie rozróżniają komend dir i ls, dając w każdym przypadku ,,długi'' listing, zawierający oprócz nazw zbiorów ich długość i prawa dostępu);
mdelete pattern
kasuje wiele zbiorów (o nazwie zgodnej ze wzorcem) na zdalnym komputerze; jeżeli ustawiona jest opcja opton ask on, program pisze nazwe zbioru i pyta się czy go skasować; poprawnymi odpowiedziami są:
n
(no) nie kasuj zbioru,
p
(proceed) kasuj ten i wszystkie następne zbiory bez pytania,
q
(quit) zatrzymaj się natychmiast,
y
(yes) tak, skasuj zbiór.

mget pattern
powoduje przesłanie wielu zbiorów (o nazwie zgodnej ze wzorcem); gdy ustawiona jest opcja option ask on program wypisuje nazwy kolejnych zbiorów i pyta czy przesłać; poprawne odpowiedzi:
a
(ASCII) przesyłaj (od tej chwili) w trybie tekstowym,
i
(image) przesyłaj (od tej chwili) w trybie binarnym,
n
(no) nie przesyłaj tego zbioru,
p
(proceed) prześlij ten zbiór i wszystkie następne bez pytania,
q
(quit) zatrzymaj się natychmiast,
r
(rename) zapytaj o nową nazwę zbioru,
t
(tenex) przesyłaj (od tej chwili) wszystkie zbiory w trybie tenex (local byte size 8),
y
(yes) prześlij ten zbiór.

mkdir foreign_directory
tworzy nową kartotekę na zdalnym komputerze (nie wszystkie serwery realizują tę funkcję); użytkownik musi mieć prawo tworzenia kartotek;
mput pattern
komenda powoduje przesłanie wielu zbiorów (o nazwach zgodnych z wzorcem) na zdalny komputer; jeżeli ustawiona jest opcja option ask on program podaje nazwę zbioru i pyta czy ma być przesłany; można odpowiadać tak samo jak w przypadku komendy mget;
option [option_name] on|off
gdy nie wyspecyfikowano żadnych argumentów, komenda powoduje wypisanie aktualnych ustawień parametrów; opcje mogą być następujące:
ask
(normalnie off) gdy jest on, ftp odpytuje czy przesyłać/kasować zbiory (komendy mget, mput i mdelete),
casehack
(normalnie on) w trybie casehack on podczas automatycznego tworzenia nazwy zbioru na komputerze docelowym, nazwa zbioru pisana jest małymi literami; w trybie off dużymi; może to mieć istotne znaczenie podczas przesyłania zbiorów na komputer który rozróżnia małe i wielkie litery w nazwach zbiorów,
hash
(normalnie off) drukuje znak # po każdym przesłanym bloku danych,
page
(normalnie off) steruje funkcją stronicowania podczas długich listingów (komendy dir i show); specjalna postać komendy option page n pozwala określić wielkość strony (normalnie 23 linie),
pathhack
(normalnie on) podczas automatycznego generowania nazwy zbioru docelowego ftp stara się odrzucić z niej nazwę kartoteki; po wyłączeniu tej opcji można specyfikować pełną ścieżkę.

parent
powoduje zmianę bieżącej kartoteki na kartotekę główną (nie wszystkie serwery realizują tę funkcję);
passive
wykonuje następne przesłanie danych w trybie pasywnym (połączenie do przesłania danych inicjuje PC, a nie serwer, jak normalnie); nie wszystkie serwery realizują tę funkcję;
put [local_file remote_file]
kopiuje local_file do remote_file w aktualnie obowiązującym trybie;
pwd
synonim komendy fpwd;
quit
synonim komendy exit;
quote command
wysyła komendę do wykonania bezpośrednio do serwera; quote help wypisuje listę możliwych do użycia komend;
rename [old_name new_name]
zmienia nazwę zbioru na zdalnym komputerze;
retrieve [remote_file old_file]
synonim komendy get;
rmdir foreign_directory
kasuje kartotekę na komputerze, z którym jesteśmy połączeni; kartoteka musi być pusta, użytkownik musi mieć prawo jej skasowania;
send [local_file remote_file]
synonim komendy put;
server command
synonim komendy quote;
show filename
wyświetla zawartość wskazanego zbioru na ekranie;
stat
pyta serwer o jego aktualny stan (nie wszystkie serwery realizują tę komendę);
store [local_file remote_file]
synonim komendy put;
take local_file
czyta i wykonuje komendy z lokalnego zbioru, pozwala to automatyzować przesyłanie dużych zbiorów; w zbiorze komend mogą znajdować się wszystkie komendy rozpoznawane przez ftp; linie zaczynające się od znaku # traktowane są jako komentarz;
tenex
pozwala dokonywać poprawnych przesłań zbiorów binarnych z komputerów TOPS-20;
tget [foreign_file [ local_file]]
podobnie jak komenda get, ale przesyłanie odbywa się w trybie tenex;
tput [local_file[foreign_file ]]
podobnie jak put, ale przesyłanie odbywa się w trybie tenex;
type type
gdy nie podano argumentu, komenda powoduje wyświetlenie aktualnego trybu przesyłania informacji; jeżeli został wyspecyfikowany argument - powoduje ona ustalenie trybu przesyłania informacji; type może przyjmować jedną z następujących wartości: image, ascii, tenex, local n;
user name
synonim komendy login;
version
wyświetla numer wersji programu ftp;


Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Drukowanie plików Wyżej: Przesyłanie zbiorów - file Poprzednio: Windows 95

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41