Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Windows 95 Wyżej: Przesyłanie zbiorów - file Poprzednio: System VMS firmy DEC

System UNIX

 

Program ftp uruchamia się za pomocą komendy:
ftp [-g] [-i] [-n] [-v] [server-host]
Znaczenie poszcególnych parametrów jest następujące:

-g
wyłącza funkcję zwaną z angielska ,, globbing''; normalnie funkcja jest włączona (komenda glob).
-i
wyłącza interakcyjne odpytywanie podczas przesyłania wielu zbiorów; porównaj komendę prompt. 
-n
  wyłącza opcję ,,auto-login'' (por. informacje o pliku .netrc).  
-v
włącza opcję szczegółowego informowania o przebiegu połączenia i transmisji (,,verbose''); por. komendę verbose. 
server-host
nazwa komputera, z którym chcemy nawiązać połączenie - nie musi być podana w lini komendy ftp; jeżeli nazwa komputera jest podana - ftp natychmiast podejmuje próbę nawiązania połączenia; w przeciwnym razie oczekuje na podanie jej przez użytkownika (komendą open). 

Poniżej podajemy zestaw komend rozumianych przez klienta ftp:

! [command [args]]
wywołuje shell (na lokalnym komputerze); jeżeli wyszczególniono command wykonywana jest podana komenda i następuje powrót do programu ftp; w przeciwnym razie powrót do programu ftp następuje po wydaniu komendy exit.
$ macro-name [ args]
   wykonuje zestaw komend (makro) zdefiniowane za pomocą komendy macdef; argumenty są przekazywane do komendy ,, unglobbed''.
account [passwd]
   dostarcza dodatkowe hasło wymagane przez system, z którym się połączyliśmy; jeżeli nie podano argumentu użytkownik pytany jest o hasło. Komenda pozwala na takie zorganizowanie archiwum, aby chroniić dostęp do pewnych kartotek hasłem - nie tworząc osobnego konta dla użytkownika.
append local-file [ remote-file]
  kopiuje zbiór local-file dodając go do końca zbioru remote-file; gdy nie podano drugiego parametru używana jest nazwa local-file (po ewentualnym dokonaniu transformacji wynikających z komend ntrans i nmap).
ascii
ustawia tryb przesyłania plików na tekstowy (jest to tryb domniemany!).
bell
powoduje, że po zakończeniu transferu ftp wydaje dźwięk.
binary
ustawia typ przesyłania na binarny.
bye
  kończy połączenie ze zdlnym komputerem i prace programu; podobne dziaólnaie ma użycie znaku end-of-file (EOF) (bardzo często Ctrl-D).
case
   przełącza tryb tłumaczenia wielkich liter na małe podczas przesyłania plików komendą mget; normalnie zamienianie jest wyłączone, po włączeniu nazwy wszystkich plików, które są całe złożone z wielkich liter, będą zamieniane na małe; kolejne użycie komendy case wyłącza tą funkcję.
cd remote-directory
  ustawia kartotekę roboczą na zdalnym komputerze na remote-directory.
cdup
zmienia kartotekę roboczą (na zdalnym komputerze) na wyższą od bieżącej.
chmod mode file-name
zmienia prawa dostępu pliku o nazwie file-name na mode.
close
  zamyka połączenie ze zdalnym komputerem (nie kończąc pracy programu ftp).
delete remote-file
  kasuje plik remotefile (na zdalnym komputerze); remote-file może być nazwą pustej kartoteki.
dir [remote-directory] [ local-file]
   listuje zawartość wskazanej kartoteki (lub bieżącej) na zdalnym komputerze, listing wypisywany jest na standardowym wyjściu lub do zbioru local-file gdy taką nazwę podano; gdy pracujemy w trybie interakcyjnym (patrz komenda prompt) ftp pyta czy drugi argument jest na prawdę nazwą pliku. w którym ma być zapisany listing.
disconnect
synonim komendy close
get remote-file [ local-file]
  kopiuje zbiór temoet-file (ze zdalnego komputera) do zbioru o nazwie local-file; jeżeli drugiego parametru nie podano zbiór kopiowany jest pod swoją oryginalną nazwą (może być zmieniona przez działanie komend case, ntrans i nmap).
glob
  przełącza ,,rozszerzanie'' nazw plików zgodnie z konwencją stosowana w csh, (Niektóre znaki *, ?, [, ], ~, {, } mają specjalne znaczenie: * - oznacza zbiór o dowolnej nazwie, a* - oznacza zbiór o nazwie zaczynającej się na literę ,,a'', [ab]* - oznacza pliki o nazwach zaczyunających sie na ,,a'' lub ,,b'', itd.).
hash
  przełącza drukowanie znaków # po przesłaniu każdego bloku (1024 bajtów) danych, pozwala to optycznie śledzić tempo przesyłania informacji.
help [command]
  wyświetla podstawowoe informacje o dostępnych komendach (gdy nie podano parametru command lub o wybranej komendzie).
idle [seconds]
ustawia czas, po którym serwer zrywa połączenie, jeżeli klient nie jest aktywny, gdy nie podano parametru - wypisuje czas po którym połączenie będzie zerwane.
lcd [local-directory]
  zmienia lokalną kartotekę roboczą na kartotekę local-directory, kolejne pliki będą transmitowane do/z tej kartoteki, gdy parametr nie został podany - roboczą kartotęką staje się kartoteka główna (,, home'') użytkownika.
ls [remote-directory] [ local-file]
  odpowiednik komendy dir (na niektórych komputerach komenda dir daje wydruk szczegółowy, a komenda ls skrócony).
macdef macro-name
   definiuje makro (ciąg komend, które będą każdorazowo wykonane po podani nazwy macro-name). Kolejne linie (aż do linii pustej) będą zapisane jako treść makra. ftp narzuca ograniczenia: max 16 makr o łącznej długości 4096 znaków może być zdefiniowanych. znaki $ i \ mają specjalne znaczenie. $ po którym następuje liczba jest zastępowane w trakcjie ,,rozwijania'' makra przez odpowiedni parametr występujący w wywołaniu makra. Znak \ przywraca oryginalne znaczenie znakowi $, to znaczy \$ zabiera dolarowi specjalne znaczenie. ($i ??????????????)
mdelete [remote-files]
  kasuje zbiory na komputerze, z którym się połączyliśmy. Jeżeli globbing ( glob) jest włączony można kasować wiele zbiorów.
mget remote-files
   kopiuje zbiory ze zdalnego komputera. Nazwy plików poddawane są konwersjom wynikającym z zastosowanych komend case, ntrans i nmap.
mkdir directory-name
  teorzy na oddalonym komputerze kartotekę o nazwie directory-name
mls remote-files local-file
zapisuje skrócony listing kartoteki remote-files do pliku local-file
modtime remote-file
podaje czas ostatniej modyfikacji pliku remote-file.
mput local-files
   kopiuje pliki z lokalnego komputera na zdalny; pliki są zapisywane pod takimi samymi nazwami jak na komputerze lokalnym (po zastosowaniu ewentualnych translacji wynikających z komend ntrans i/lub nmap); jeżeli włączony jest globbing (generacja nazw plików zgodnych z wzorcem) odpowiednie znaki są rozszerzane (patrz komenda glob);
newer file-name
  sprowadza plik wtedy tylko gdy plik na komputerze zdalnym jest nowszy niż plik na komputerze lokalnym (gdy pliku na komputerze lokanlym nie ma - wykonywana jest komenda get)
nlist [remote-directory] [local-file]
zapisuje listing wskazanej kartoteki do pliku, gdy kartotekanie została wyspecyfikowana - listowana jest bieżąca kartoteka robocza na komputerze zdalnym,
nmap [inpatern outpatern]
   przełącza mechanizm transformacji nazw plików. Jeżeli nie podano dodatkowych parametrów - mechanizm jest wyłączany. Gdy włączony jest mechanizm transformacji, poddawane są mu wszystkie nazwy podczas wykonywania komend mget i mput oraz komend put i get, w których nie podano drugiego argumentu (nazwa pod jaką ma być zapisany plik).

Występujące we wzorcach ciągi znaków $1, $2, ... $9, mają specjalne znaczenie, \ używany jest do przywrócenia normalnego znaczenia znakowi $. Pozostałe znaki mają swoje normalne znaczenie.

Na przykład jeżeli inpattern ma postać $1.$2;$3, kopiowany plik ma nazwę MYDATA.DATA;2 $1 przyjmie wartość MYDATA, $2 - DATA i $3 - 2.

outpattern określa, jak będzie wyglądała nazwa pliku po transformacji. $1, $2, ..., $9 są zastępowane przez odpowiednią wartość z inapattern. Łańcuch $0 zastępowana jest przez oryginalną nazwę zbioru. Dodatkowo ciąg znaków [seq1,seq2] jest zastępowana przez seq1 jeżeli nie jest on pustym ciągiem znaków a przez seq2 w przeciwnym przypadku.

W naszym przykładzie, jeżeli outpattern ma postać $1.$2 zbiór MYDATA.DATA;2 zostanie zapisany pod nazwą MYDATA.DATA, ale można konstruować znacznie bardziej skomplikowane transformacje nazw plików

Komenda jest bardzo przydatna przy kopiowaniu wielu plików z komputera używającego innej konwencji nazewnictwa plików - na przykład z CD-ROMów na komputerze ldhpux.immt.pwr.wroc.pl

ntrans [inchars [ outchars]]
 
open server-host [ prt-number]
  otwiera połączenie z komputerem server-host używając portu (bramy) o numerze port-number (jeżeli wyspecyfikowano).
prompt
   przełącza opcję interakcyjnego potwierdzania. Z domniemania ftp prosi o potwierdzenie przesłania każdego pliku w trakcie wykonania komend mget, mput i dodatkowo podczas listowania zawartosci kartoteki do lokalnego pliku (patrz komenda dir).
proxy
  komenda ta pozwala nawiązać połączenie ftp z dwoma komputerami i sterować przesyłaniem plików między dwoma komputerami z trzeciego. Radzimy wydać komendę proxy ? żeby sprawdzić jakie komedy są dopuszczalne.
put local-file [ remote-file]
   kopiuje local-file na zdalny komputer (pod nazwą remote-file - jeżeli ją podano).
pwd
  wypisuje nazwę bieżącej kartoteki (na zdalnym komputerze).
quit
  synonim komndy bye
quote arguments
   wysyła arguments w niezmienionej postaci do serwera. W zależności od możliwości serwera można realizować różne ciekawe funkcje. Aby sprawdzić jakie możliwości daje serwer należy wydać komendę quote help. Szczególnie istotna może być realizowana przez serwer komenda index pozwalająca przeszukiwać strukturę plików zdalnego archiwum. quote help index podaje więcej szczegółów na temat tej komendy.
recv remote-file [local-file]
synonim komendy get.
reget remote-file [ local-file]
   działa analogicznie jak komenda get z tą różnicą, że jeżeli local-file istnieje i jest krótszy niż remote-file to jest traktowany jako plik przesłany częściowo i przesyłanie pliku jest wznawiane od miejsca w którym zostało przerwane.
rhelp [command-name]
żąda informacji o komendach (gdy nie podano argumentu) realizowanych przez serwer lub o wyspecyfikowanej komendzie.
rstatus [file-name]
rename remote-from remote-to
 
reset
restart marker
  pozwala wznowić (przerwane przez utratę połączenia przesyłanie pliku). Działa podobnie jak komenda reget, z tą tylko różnicą, że użytkownik sam musi sprawdzić długość przesłanego pliku, przekazać ją serwerowi za pomocą komendy restart i następnie wydać komendę get; działnnie komendy get jest modyfikowane przez wcześniej wydaną komende restart tak, aby rozpocząć przesyłanie od zadanego ,,miejsca''.
rmdir remote-directory
  kasuje kartotekę na zdalnym komputerze (kartoteka musi być pusta!).
runique
przełącznik umożliwiający włączanie/wyłączanie możliwości (normalnie wyłączona) generowania (przez program ftp) unikalnych nazw dla sprowadzanych plików w sytuacji, gdy istnieje już plik o nazwie identycznej z nazwą pliku sprowadzanego; unikalność nazw jest zapewniana przez dodawanie do nazwy pliku najpierw .1, .2 do nazwy następnego (i tak, aż do .99) - gdy osiągnięta zostanie liczba 99 drukowany jest komunikat o błędzie i plik nie jest sprowadzany,
send local-file [remote-file]
  synonim komendy put.
site arguments
  synonim komendy quote ?????????????????.
size remote-file
zwraca wielkość pliku (na zdalnym komputerze).
status
informuje w jakim stanie znajduje się program ftp.
sunique
,,przełącznik'' umożliwiający włączenie/wyłączenie możliwości generowania przez serwer unikalnych nazw plików w sytuacji gdy przesyłany plik miał by skasować plik o o tej samej nazwie co plik przesyłany,
system
  zwraca informacje o typie systemu operacyjnego pracującego na zdalnym komputerze.
tenex
ustawia tryb transmisji plików na tenex.
type [type-name]
user user-name [password] [ account]
verbose
  
?
- synonim komendy help.


Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Windows 95 Wyżej: Przesyłanie zbiorów - file Poprzednio: System VMS firmy DEC

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41