Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Komenda rlogin Wyżej: Komenda telnet Poprzednio: System UNIX

MS-DOS i PC/TCP

Oprogramowanie firmy FTP Software pozwala emulować dwa zasadnicze rodzaje terminali (w obu przypadkach program nazywa się tn):

vt220
rodzina terminali (vt52, vt100, vt220) pracujących według standardów opracowanych w firmie DEC, bardzo popularne terminale, prawie każdy z systemów komputerowych rozpoznaje co najmniej terminal vt100,
IBM 3270
rodzina terminali pełnoekranowych typu 3270 wykorzystywanych w systemach hostów IBM, terminal ten posiada bardzo dużą ,,inteligencję'' (wykonując na przykład wszystkie funkcje poprawiania w swojej pamięci); wymiana danych odbywa się jednak ,,całymi ekranami'' co jest powolne w przypadku pracy na duże odległości przy obciążonej sieci lub przy połączeniu za pomocą wolnych linii komunikacyjnych.

Ciekawą cechą programu tn jest to, że może stosować do potwierdzania autentyczności użytkownika protokołu kerberos. Wersja oprogramowania dostępna w USA pozwala również na szyfrowanie danych przesyłanych podczas sesji (korzystając z tego protokołu). Z powodu ograniczń eksportowych na technologie szyfrowania - oprogramowanie to nie było praktycznie używane w Polsce.

Program tn  (skrócona nazwa od telnet) służy do emulacji terminali vt220 i 3270 i może być wykorzystany do łączenia się z komputerami IBM pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego VM/CMS, komputerami DEC pracującymi pod kontrolą systemu VMS i komputerami pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego UNIX oraz wielu innymi komputerami podłączonymi do sieci Internet.

Użycie:
tn [-n] [-h] [-w] [-t type| -x ttype] host port
tn -?|-version

Znaczenie parametrów:

-?
wyświetla podstawowe informacje o sposobie użycia programu,
-version
podaje numer wersji programu,
-h
pozwala na pracę w innym trybie video (ma to wpływ na liczbę linii tekstu wyświetlanych na ekranie) i tak:
terminal DEC vt
pozwala na prace z ekranem o 43 lub 50 liniach (w zależności od rodzaju karty graficznej ega/vga),
terminal IBM 3270
pozwala na prace z ekranem o 32 lub 43 liniach (w zależności od wybranego podtypu terminala i karty graficznej);

o liczbie wierszy której używa terminal trzeba poinformować system operacyjny; w przypadku systemu UNIX należy użyć komend:  LINES= n; export LINES (sh i ksh i pochodne) lub setenv LINES n (csh i pochodne),
-w
zezwala na pracę w trybie 27 lini x 132 znaki (jeżeli posiadana karta graficzna pozwala na to); modyfikuje to jedynie pracę w trybie 3270, gdyż w trybie vt220, jeżeli program użytkowy zażąda przejścia w tryb 132 znaków i karta graficzna na to zezwala to żądanie zostanie zrealizowane,
-n
wyłącza tryb rozszerzonych atrybutów terminala 3270; rozszerzone atrybuty wymagają dodatkowych informacji co wydłuża czas transmisji,
-t type
ustala typ terminala jaki ma emulować program; można wybierać z następujących typów: vt, vt220, vt100, vt52, 3277, 3278, 3279; dokładny typ terminala będzie negocjowany we wstępnej fazie połączenia z serwerem,
-x ttype
ustala typ terminala jaki ma emulować program; można wybierać z następujących typów: vt, vt220, vt100, vt52, 3277, 3278, 3279; dokładny typ terminala nie będzie negocjowany we wstępnej fazie połączenia z serwerem,
host
nazwa lub adres IP komputera, z którym chcemy się połączyć,
port
numer portu (bramy) przez który chcemy się komunikować z komputerem; każdy z portów związany jest z jakąś funkcją realizowaną przez komputer; opcja jest przydatna podczas usuwania błędów serwera.

Podczas pracy z programem tn można przejść do trybu wydawania poleceń temu programowi. Mastępuje to po naciśnięciu klawiszy Alt-F10. Pojawia się wówczas (w najniższej linii ekranu) zapytanie ,,Command:''. W odpowiedzi na to zapytanie możemy wydawać szereg jednoznakowych komend sterujących działaniem programu tn.

?
wyświetla podpowiedzi o wszystkich dostępnych komendach,
!
wywołuje command.com (bez zamykania sesji telneta) powrót do połączenia ze zdalnym komputerem następuje po wydaniu komendy exit.

Podczas pracy z DOSem serwer FTP jest zawieszony. Jeżeli w trakcie transmisji pliku wywołaliśmy DOSa, transmisja jest wstrzymana. Zostanie wznowiona po powrocie do pracy z telnetem. Zdalny klient może uznać to za przerwanie transmisji i przerwać połączenie!

a
tn wysyła zapytanie ,,Are You There?'' (,,Czy tam jesteś?''). Większość serwerów odpowiada wypisując na ekranie napis [Yes]. Jeżeli serwer nie odpowie mamy podstawy aby przypuszczć, że połączenie zostało przerwane.
b
wysyła specjalny pakiet żądający przerwania wykonywanego właśnie procesu (bez przerywania sesji),
c
zamyka połączenie w sposób ,,kulturalny'',
i
czyta zawartość wskazanego zbioru, tak jak z klawiatury,
l
włącza tryb lokalnego echa (normalnie każdy naciskany klawisz wysyła kod znaku, który jest odsyłany przez zdalny komputer wypisując w efekcie na ekranie odpowiednią literę),
o
powoduje zapisywanie wszystkich informacji pojawiających sie na ekranie do zbioru o podanej nazwie,
q
zamyka połączenie w sposób ,,brutalny'',
r
włącza tryb zdalnego echa (patrz również l),
t
wysyła sygnał przerwania,
0,1,...,9
tworzy kolejne połączenie ze zdalnym komputerem (tym samym, z którym jesteśmy połączeni lub innym); służy również do przełączania pomiędzy połączeniami,
F
włącza i wyłącza serwer FTP,
I
wyświetla adres IP komputera, z którego uruchamiamy tn, w linii ststusu,
p
pyta o numer strony kodowej DOS używanej do wyświetlania znaków (nie akceptuje strony 852),
s
wysyła następujący po nim znak tylko do DOSa (tn przejmuje pełną kontrolę nad klawiaturą i ta komenda pozwala wysłać znaki do DOSa; jest to istotne gdy zainstalowane są jakieś programy rezydentne, z którymi użytkownik może komunikować się za pośrednictwem klawiatury),
u
wyłącza linię statusu,
U
włącza linię statusu,
W
przełącza tryb ochrony przed zapisem serwera FTP, po włączeniu ochrony przed zapisem użytkownicy FTP mogą jedynie czytać dane z komputera, na którym uruchomiony jest program tn,
z
wysyła pakiet nakazujący zdalnemu serwerowi zaprzestać wysyłania listingów produkowanych przez zdalną aplikację (nie przerywając jej działania),
Enter
przełącza do następnej aktywnej sesji,
Ctrl-b
włącza/wyłącza tryb binarny w trybie emulacji terminala DEC vt,
Ctrl-d
wyświetla podstawowe informacje o stanie oprogramowania PC/TCP,
Ctrl-h
wyświetla podpowiedzi o komendach wyświetlających informacje o stanie oprogramowania PC/TCP,
Ctrl-k
wyświetla informacje konfiguracyjne,
Ctrl-l
odtwarza pierwotną zawartość ekranu,
Ctrl-n
wyświetla informacje o stanie sieci,
Ctrl-s
wyświetla informacje o aktywnych połączeniach,
Ctrl-t
wyświetla informacje o aktywnych sesjach.

komendy dostępne w trybie DEC vt100
B
powoduje że klawisz backspace wysyła kod backspace (ASCII 8, ^ H), naciśnięcie klawisza CTRL-backspace wysyła kod del (ASCII 127),
d
powoduje wyłączenie trybu łamania lini dłuższych niż szerokość ekranu, znaki powodujące przepełnienie linii będą wypisywane na ostatniej pozycji,
D
powoduje że klawisz backspace wysyła kod del (ASCII 127), naciśnięcie klawisza CTRL-backspace wysyła kod backspace (ASCII 8, ^ H),
e
przełącza telnet w tryb wysyłania każdego znaku przekazywanego z klawiatury (obowiązuje z domniemania),
E
przełącza telnet w tryb wysyłania całej linii (po naciśnięciu klawisza Enter), pozwala to dokonywać poprawek lokalnie i może przyśpieszyć komunikację po wolnych liniach, na duże odległości; tryb ten wymaga włączenia lokalnego echa, nie może być stosowany z aplikacjami pracującymi w trybie interakcyjnym i reagującymi na pojedyńcze naciśnięcia klawiszy (edytory),
m
pozwala zmienić jeden tryb emulacji terminala vt na inny (program przedstawia pięć dostępnych trybów i oczekuje na wybranie właściwego),
N
powoduje, że klawisz Enter wysyła sekwencję znaków CR LF (wartość domyślna),
R
powoduje, że klawisz Enter wysyła sekwencję znaków CR NUL,
w
włącza tryb łamania wierszy dłuższych niż szerokość ekranu.

W trybie emulacji terminala 3270 dostępne są dwie komendy:
y
znaki NUL w niewypełnionych polach pozostają bez zmiany,
Y
znaki NUL w niewypełnionych polach zamieniane są na spacje.


Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Komenda rlogin Wyżej: Komenda telnet Poprzednio: System UNIX

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41