IMiMT  
  Home arrow Staff arrow Zatrudnieni arrow Maciej Kulisiewicz Polski | English
ZM

Main Menu
 Home
 Contact Us
 Executives
 Staff
 Osobowo軼i
 Zatrudnieni
indent Wac豉w Kasprzak
indent Maciej Kulisiewicz
indent Stanis豉w Piesiak
 History
 Research
 Education
 Services
 Conferences
 The Web Links
 News (PL)
 Publications
 Events
 Blog
 Mail (Intranet)

Login Form
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

 2018-02-24, 18:51
Maciej Kulisiewicz   Print 
Written by Krzysztof Junik  
2009-01-14, 16:45
Prof. Maciej Kulisiewicz

Autoreferat

Urodzi貫m si 23 maja 1946 r. w Zdu雟kiej-Woli (woj. 堯dzkie).

W 1964 r. uko鎍zy貫m Liceum Og鏊nokszta販帷e im. Kazimierza Wielkiego w Zdu雟kiej-Woli uzyskuj帷 oceny bardzo dobre z matematyki i fizyki na 鈍iadectwie maturalnym.

W pa寮zierniku 1964 r. podj掖em studia na wydz. Budownictwa L康owego Politechniki Wroc豉wskiej. W 1969 roku uzyska貫m tytu magistra in篡niera budownictwa l康owego w specjalno軼i teoria konstrukcji z wynikiem dobrym.

W okresie od 01.11.1969 do 30.11.1972, pracowa貫m na stanowisku konstruktora w Jelcza雟kich Zak豉dach Samochodowych specjalizuj帷 si w badaniach i analizie zagadnie dynamiki konstrukcji no郾ej pojazd闚 samochodowych. W okresie tym zosta豉 powo豉na przy biurze konstrukcyjnym JZS specjalna kilkuosobowa kom鏎ka, przeznaczona do wsp馧pracy z Politechnik Wroc豉wsk, w kt鏎ej czynnie uczestniczy貫m. Zadaniem jej by這 wykonywanie wsp鏊nych bada statycznych i dynamicznych rozk豉du napr篹e w pojazdach ci篹arowych i autobusowych. Liczne analizy eksperymentalne, w kt鏎ych uczestniczy貫m, stosowa造 g堯wnie techniki pomiar闚 tensometrycznych, za badania dynamiczne wykonywane by造 w laboratorium dynamiki Instytutu Materia這znawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wroc豉wskiej w oparciu o nowoczesn w tym okresie aparatur firmy PRODERA (Francja). W okresie tym powsta這 kilka wa積ych ekspertyz dla przemys逝, kt鏎ych by貫m wsp馧autorem. W ekspertyzach tych wykorzystywa貫m g堯wnie znane techniki obliczeniowe zwi您ane z liniowym modelem statyki i dynamiki uk豉d闚 mechanicznych. Do鈍iadczenia, jakie zdoby貫m w tym czasie, polega造 g堯wnie na postrzeganiu istotnych niezgodno軼i wynik闚 eksperymentalnych z obliczeniami teoretycznymi. Rodzi這 to istotne problemy, kt鏎ych ch耩 wyja郾ienia pchn窸a mnie na tory zwi您ane z poszukiwaniem bardziej dok豉dnych modeli ni stosowane powszechnie modele liniowe. Poci庵a這 to za sob potrzeby studiowania zagadnie teoretycznych zwi您anych z modelowaniem i identyfikacj drga uk豉d闚 nieliniowych, co mog貫m swobodnie wykonywa po uwolnieniu si od zagadnie czysto technicznych i podj璚iu pracy na Politechnice Wroc豉wskiej.

W 1973 r. rozpocz掖em prac w Instytucie Materia這znawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wroc豉wskiej na stanowisku starszego asystenta pe軟i帷 funkcj kierownika zespo逝 technicznego. Prac naukow rozpocz掖em od pr鏏 zastosowania nieliniowego modelu Duffinga do oceny w豉sno軼i dynamicznych prostych uk豉d闚 dynamicznych o jednym stopniu swobody. Konkretne rozwi您anie w tej dziedzinie uda這 mi si opracowa wykorzystuj帷 metod bilansu harmonicznych w po陰czeniu z pomys貫m stosowania tzw. kryterium rezonansowego. Wyniki tych rozwi您a zosta造 opublikowane najpierw w Zeszytach Naukowych Instytutu Materia這znawstwa i Mechaniki Technicznej PWr.(Nr.15, 1974) a nast瘼nie, po rozwini璚iu metody na przypadek niesymetrycznego modelu Duffinga, - w czasopi鄉ie angloj瞛ycznym PAN (Bulletin de L’Academie Polonaise des Sciences, Vol 24, No 7-8, 1976). Nast瘼nie, a瞠by da這 si zastosowa t metod do uk豉d闚 o wielu stopniach swobody, wpad貫m na pomys pomiaru tzw. cz瘰totliwo軼iowych charakterystyk symulowanych, (to jest charakterystyk w kt鏎ych amplituda si造 wymuszaj帷ej jest odpowiednio sterowana) dzi瘯i czemu uda這 si opracowa odpowiedni metod identyfikacji uk豉d闚 dyskretnych o konfiguracji kaskadowej i nieliniowych oddzia造waniach restytucyjnych. Rozwi您anie to zosta這 przedstawione w obszernym artykule zatytu這wanym „Metoda separacji wielowymiarowego zagadnienia parametrycznej identyfikacji obiekt闚 dynamicznych w przypadku nieliniowego dyskretnego modelu o strukturze szeregowej” i opublikowanym w czasopi鄉ie IPPT PAN Nonlinear Vibration Problems ( 1981,No 20). Rozwi您ania te umo磧iwi造 mi na opracowanie pracy doktorskiej.

W dniu 27.11.1975 obroni貫m w Instytucie Materia這znawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wroc豉wskiej prac doktorsk p.t. „Ocena W豉sno軼i Dynamicznych Nieliniowych Uk豉d闚 Mechanicznych o Sko鎍zonej Liczbie Stopni Swobody w oparciu o Niesymetryczny Model Duffinga”. W pracy tej przedstawi貫m oryginaln koncepcj zastosowania kryterium rezonansowego w identyfikacji uk豉d闚 mechanicznych wprowadzaj帷 i wykorzystuj帷 w praktyce poj璚ie tzw. ”rezonans闚 symulowanych”.

Po obronie pracy doktorskiej zosta貫m powo豉ny na stanowisko adiunkta dnia 01.07.1975r.

Rozwi您ania przedstawione w pracy doktorskiej by造 opublikowane tak瞠 w biuletynach naukowych PAN (1976,1977) oraz czasopi鄉ie IPPT PAN „Zagadnienia Drga Nieliniowych” (1981). Zdaj帷 sobie spraw, 瞠 opracowane rozwi您ania pozwalaj na dok豉dne oszacowanie jedynie nieliniowych oddzia造wa czysto restytucyjnych w po陰czeniu r闚noleg造m z liniowym cz這nem dysypatywnym, zaj掖em si problematyk t逝mienia drga. Jednak瞠, poniewa g堯wne trudno軼i w uk豉dach nieliniowych polegaj na uzyskiwaniu analitycznej postaci ich rozwi您a, wpad貫m na kilka oryginalnych pomys堯w, kt鏎e nast瘼nie weryfikowa貫m eksperymentalnie. Jeden z nich polega na przyj璚iu i wykorzystaniu za這瞠nia, 瞠 dla odkszta販e r闚nych zeru musz znika wszelkie oddzia造wania czysto restytucyjne, przez co jedynie pomiar pr璠ko軼i i przyspieszenia w wybranych chwilach czasu umo磧iwia wyznaczanie dowolnie nieliniowej charakterystyki t逝mienia („Identification of Non-linearity of Vibrations In Structures Defined by a Dynamic System with a Finie Numer of Degrees of Freedom”, Bull. PAN, Vol.25,No9,1977). Inna za koncepcja polega豉 na wprowadzaniu specjalnie dobranych wymusze okresowych w celu uzyskiwania odpowiedzi czysto sinusoidalnych w uk豉dach nieliniowych. Ta druga koncepcja, po szerokiej weryfikacji eksperymentalnej, przynios豉 istotne pozytywne wyniki i w po陰czeniu z kryterium rezonansowym umo磧iwi豉 na stworzenie oryginalnej metody wyznaczania charakterystyk t逝mienia drga o kszta速ach praktycznie dowolnie nieliniowych i zawieraj帷ych zar闚no t逝mienie wiskotyczne jak i tarcie suche. Rozwi您anie to zosta這 opublikowane w czasopi鄉ie mi璠zynarodowym Int. J. Solids and Structure w artykule zatytu這wanym „A nonparametric method of identification of vibration damping in non-linear dynamic systems„ (1983) oraz w kilku artyku豉ch krajowych i przedstawione na konferencjach krajowych i zagranicznych. Opracowane rozwi您ania sta造 si podstaw do zbudowania kompletnych metod i algorytm闚 aplikacyjnych dla kt鏎ych to tworzono r闚nolegle specjalne oprogramowanie zar闚no na potrzeby bada naukowych jak i ekspertyz dla firm przemys這wych. Aplikacje z tego zakresu by造 g堯wnie wdra瘸ne w latach 70-80 na potrzeby laboratori闚 badawczych i przemys這wych ( CAMAC- ODRA 1325, CAMAC-SM4 i CAMAC-MERA60). W wyniku tych prac powsta這 szereg opracowa niepublikowanych i adresowanych do u篡tkownik闚 system闚. Zosta造 one tak瞠 opisane w podr璚znikach i skryptach, kt鏎ych by貫m wsp馧autorem. Opracowane metody zosta造 wdro穎ne do optymalizacji mi璠zy innymi zawiesze autobus闚, 簑rawi samojezdnych a tak瞠 wykorzystane w badaniach t逝mienia drga wybranych materia堯w i element闚 konstrukcyjnych (belki stalowe, mosi篹ne itp.).

W latach 80-ch, po zdobyciu dodatkowych do鈍iadcze z pobytu w kilku o鈔odkach naukowych w USA i Anglii (1981r.), opracowa貫m spos鏏 wykorzystania systemu CAMAC-SM4 do automatycznego sterowania wymuszeniami dynamicznymi realizuj帷ymi odpowiedzi czysto harmoniczne w uk豉dach silnie nieliniowych. Umo磧iwi這 to skonstruowanie praktycznych algorytm闚 identyfikacji uk豉d闚 nieliniowych. Rozwi您ania te zosta造 opublikowane w czasopismach zagranicznych Modelling Simulation and Control oraz System Analysis Modelling Simulation. Sta造 si one podstaw do napisania pracy monograficznej p.t.: „Konstrukcja metod identyfikacji dla wybranych struktur nieliniowych modeli dynamicznych uk豉d闚 mechanicznych.” (PWr. 1985). Monografia ta by豉 przedstawiona 24.06.1986 r. jako rozprawa habilitacyjna ( Uchwa豉 Rady Wydzia逝 Mechanicznego P.Wr. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki technicznej z dnia 24.06.1986 i zatwierdzona przez CKK przy Prezesie Rady Ministr闚 dnia 23.02.1987r.).

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego zosta貫m powo豉ny na stanowisko docenta w Politechnice Wroc豉wskiej ( pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy窺zego z dnia 22.09.1987). W okresie tym moja praca naukowo-badawcza koncentrowa豉 si na rozwijaniu metod identyfikacji uk豉d闚 silnie nieliniowych w warunkach dowolnie z這穎nych obci捫e dynamicznych. Do tych cel闚 tworzy貫m w豉sne rozwi您ania a tak瞠 podejmowa貫m pr鏏y wykorzystania zaawansowanych metod zagranicznych (g堯wnie metody eksperymentalnej analizy modalnej i zwi您anej z ni profesjonalnej aparatury badawczej: czujniki piezoelektryczne, wielokana這we analizatory widmowe, m這tki udarowe itp.).

W dziedzinie tej uda這 mi si opracowa nowe metody badawcze skuteczne dla wymusze okresowych dowolnego kszta速u, oparte na specjalnie tworzonych r闚naniach bilansu energii i bilansu mocy. R闚nania te, jakkolwiek tworzone i badane g堯wnie na zasadach wsp馧autorstwa z dr. hab. in. Stanis豉wem Piesiakiem, zosta造 zainspirowane przeze mnie i weryfikowane eksperymentalnie dla szerokiego rodzaju nieliniowych uk豉d闚 fizycznych przy stosowaniu r騜norakich obci捫e dynamicznych zar闚no typu ci庵貫go jak i impulsowego.

W latach 1995 – 1996 wpad貫m na pomys uog鏊nienia r闚na bilansu energii i bilansu mocy na przypadek wymusze pseudo-okresowych i zast徙ienia pomiar闚 p馧 p皻li zamkni皻ych pomiarem warto軼i 鈔ednich przebieg闚 czasowych odpowiednich sygna堯w, co przedstawi貫m w artykule zagranicznym „Some Experimental Study and Modification Procedure for Markedly Nonlinear Dynamic Systems”(SAMS,1996,Vol. 22). Moja koncepcja umo磧iwi豉 rozszerzenie tej metody na przypadki wymusze losowych zar闚no typu ci庵貫go jak i losowej serii impuls闚. Metody te zosta造 przedstawione w wielu publikacjach krajowych, w ksi捫ce: „Metodologia Modelowania i identyfikacji mechanicznych uk豉d闚 dynamicznych” Oficyna Wydawnicza PWr. (1994) oraz 7-u artyku豉ch opublikowanych w czasopismach zagranicznych: J.Vibration and Control, Syst.Anal. Model. Simul., J. Sound & Vibration. Odpowiednie algorytmy aplikacyjne do tych metod by造 rozwijane pod moim kierunkiem g堯wnie w ramach dwu grant闚 KBN, kt鏎ych tematy by造 nast瘼uj帷e:


  1. Metodyka identyfikacji w豉sno軼i dynamicznych uk豉d闚 silnie nieliniowych o z這穎nej konfiguracji w arbitralnych warunkach wymuszenia (1994-1996),

  2. Uk豉dy mechaniczne i materia造 poddane losowym obci捫eniom impulsowym – rozw鎩 metod dynamiki stochastycznej, identyfikacji uk豉d闚 oraz bada materia堯w (1.07.1997 – 30.06.2000).


Prace naukowe realizowane w ramach tych temat闚 umo磧iwi造 na realizacj kilkunastu prac dyplomowych a tak瞠 na obron dw鏂h prac doktorskich (obronionych w 2003 roku), kt鏎ych by貫m promotorem. W tym瞠 roku zaj掖em si tak瞠 problematyk dynamiki udarowej wsp馧pracuj帷 z Wy窺z Szko陰 Oficersk Wojsk Zmechanizowanych im.Tadeusza Ko軼iuszki we Wroc豉wiu oraz z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulej闚ku. Moje koncepcje prac w tym zakresie polegaj na zbadaniu mo磧iwo軼i stosowania specjalnie dobranych tzw. dynamicznych modeli zdegenerowanych do opisu i analizy proces闚 przebijania materia堯w stosowanych na os這ny balistyczne. Rezultaty prac w tym zakresie zosta造 przedstawione na trzech konferencjach naukowych za oryginalne wyniki zosta造 w lutym 2004 roku przedstawione i obronione w postaci kolejnej pracy doktorskiej, kt鏎ej by貫m promotorem. Prace w zakresie dynamiki udarowej i balistycznej s kontynuowane w ramach pracy badawczej „Wp造w pocisk闚 broni strzeleckiej na zachowanie si konstrukcji wielowarstwowej” realizowanej w ramach wsp馧pracy z WSO we Wroc豉wiu. Ich znaczenie naukowe polega na szerokim wykorzystywaniu nie stosowanych dotychczas dynamicznych modeli zdegenerowanych w analizie proces闚 przebijania materia堯w.

W sumie do dnia dzisiejszego opracowa貫m samodzielnie lub na zasadzie wsp馧autorstwa 139 prac naukowo-badawczych w tym:

  • 76 prac niepublikowanych (ekspertyzy, raporty),

  • 63 prac opublikowanych ( w tym: 2 skrypty, 3 ksi捫ki, 1 monografia, 10 artyku堯w zagranicznych).

Jako docent, a nast瘼nie profesor nadzwyczajny P.Wr. (od 1.04.1993), pe軟i貫m lub pe軟i liczne funkcje w tym:

- kierownika zespo逝 badawczego „Dynamika Stosowana” (1993 – 1996),

- kierownika zespo逝 dydaktycznego „Mechanika” (1993–1996 ,!996–1999),

- kierownika Instytutowej Komisji Wyborczej ( od 1990 roku),

- zast瘼cy redaktora naczelnego angloj瞛ycznego czasopisma naukowego

Studia geotechnica et machanica” (od 16.04.1991),

- cz這nka Komisji Hospitacyjnej przy Radzie Naukowej Wydz. Mechanicznego P.Wr. (od 2002 roku),

- cz這nka Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddzia逝 PAN we Wroc豉wiu (2003-2006),

  • kierownika zak豉du „Mechanika Uk豉d闚 Dyskretnych” (od 1.11.2002),

  • cz這nka Komisji Rady Wydzia逝 d.s. Przewod闚 Doktorskich w dyscyplinie „Mechanika”,

  • cz這nka sekcji „Dynamika Uk豉d闚” Komitetu Mechaniki PAN w kadencji 2003-2006.

Dwaj pracownicy zak豉du, kt鏎ym kieruj posiadaj aktualnie tytu造 doktora habilitowanego.

Od wielu lat bior aktywny udzia w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych pe軟i帷 mi璠zy innymi funkcje przewodniczenia sesji ( IV Konferencja „Uk豉dy Dynamiczne Teoria i Zastosowania „ 鏚 1997”), w komisji oceniaj帷ej sesje plakatowe (VI Konferencja „Metody Do鈍iadczalne w Budowie i Eksploatacji Maszyn „ Kudowa 2003), w komitecie organizacyjny („Second Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics-Colloquium”, Wroc豉w 2003).

Recenzowa貫m wiele artyku堯w na konferencje krajowe a tak瞠 do czasopism: Studia Geotechnica et Mechanica oraz Archiwum Budowy Maszyn. By貫m recenzentem jednej pracy doktorskiej oraz aktualnie z這篡貫m recenzj drugiej pracy doktorskiej przewidzianej do obrony w pierwszych miesi帷ach 2006 roku.

W dzia豉lno軼i dydaktycznej prowadzi貫m zaj璚ia na Wydz. Mechanicznym P.Wr. a tak瞠 na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym i Wydz. Podstawowych Problem闚 Techniki. S to g堯wnie wyk豉dy z mechaniki dla kierunku Automatyka i Robotyka oraz kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Dla indywidualnego toku studi闚 ITS prowadzi貫m przez szereg lat wyk豉dy z drga. W sumie opracowa貫m ponad 10 program闚 przedmiot闚 wyk豉danych na tych kierunkach a dotycz帷ych mechaniki i drga uk豉d闚 mechanicznych. Dla cel闚 dydaktycznych opracowa貫m dwa skrypty (1975, 1984 (10% udzia逝)) oraz ksi捫k „Dynamika uk豉d闚 mechanicznych w zadaniach technicznych, cz窷 I. Podstawy Kinematyki” (Oficyna Wyd. P.Wr. 2002)-(50% udzia逝). Ponadto w ramach angloj瞛ycznego przedmiotu „Testing of elements and assemblies” opracowa貫m 獞iczenie laboratoryjne w j瞛yku angielskim na temat analizy modalnej, kt鏎e trzykrotnie prowadzi貫m dla grupy niemieckiej i polskiej.

Za dzia豉lno嗆 naukow i dydaktyczn otrzyma貫m liczne nagrody Rektora, Dziekana i Dyrektora Instytutu a tak瞠 dwie nagrody w og鏊nopolskich konkursach organizowanych

przez PTMTS. W roku 1988 otrzyma貫m Z這t Odznak P.Wr., za w 1995r – Z這ty Krzy Zas逝gi.


WYKAZ OSI:NI岊 W PRACY NAUKOWO – BADAWCZEJ

Rozprawa doktorska: „Ocena w豉sno軼i dynamicznych nieliniowych uk豉d闚 mechanicznych o sko鎍zonej liczbie stopni swobody w oparciu o niesymetryczny model Duffinga”, (31.05.1975).

Praca habilitacyjna: „Konstrukcja metod identyfikacji dla wybranych struktur nieliniowych modeli dynamicznych uk豉d闚 mechanicznych” (24.06.1986)

PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Oryginalne opublikowane naukowe prace tw鏎cze.

Artyku造 zagraniczne:

1.1. Kulisiewicz M., A nonparametric method of identification of vibration damping in non-linear dynamic systems., Int. J. Solids Structure ,1983, vol.19, No7 ( s. 601-609),

Artyku造 krajowe:

1.2. Kulisiewicz M., Wst瘼na ocena nieliniowo軼i drga konstrukcji o jednym stopniu swobody .Pr. Nauk. Inst. Mater. PWr 1974 nr 15 , Ser.: Stud. Mater.. Nr 10 (s. 43-55) ,

1.3. Kulisiewicz M., Metoda identyfikacji dynamicznej prostych uk豉d闚 mechanicznych o jednym stopniu swobody s豉bo nieliniowych. Pr. Nauk. Ins. Mater.PWr 1974 nr 15, Ser.: Stud. Mater. Nr 10 (s. 23-42),

1.4. Kulisiewicz M., Estimating the dynamic properties of mechanical structures, based on the asymmetric Duffing model. Bull. Acad. Pol. Sc. Ser. Tech. 1976 vol.24 nr 7/8 (s. 357-364),

1.5. Kulisiewicz M., Identification of non-linearity of vibration in structures defined by a dynamic system with a finite number of degrees of freedom. Bull. Acad. Pol. Sc. Ser. Tech. 1977 vol. 25 nr 5 (s. 385-390),

1.6. Kulisiewicz M., Identyfikacja charakterystyki t逝mienia opony samochodowej metod rezonansu fazowego. Rozw鎩 Naukowych Podstaw Budowy Pojazd闚 Samochodowych, Ossolineum 1978 (s 139-152),

1.7. Kulisiewicz M., Experimental identification of damping characteristics in nonlinear dynamic systems., Studia Geot. 1979, vol. 1, nr 3 /4 (s.101-117),

1.8. Kulisiewicz M., Identification method for the dynamic properties of mechanical structures on the basis of the Duffing non-symmetrical model., Nonlinear Vibr. Probl. ,1981 (20) , (s. 203-245),

1.9. Kulisiewicz M., Metoda separacji wielowymiarowego zagadnienia parametrycznej identyfikacji obiekt闚 dynamicznych w przypadku nieliniowego dyskretnego modelu o strukturze szeregowej., Nonlinear Vibr. Probl. 1981(20) (s. 247-282),

  

PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Oryginalne opublikowane naukowe prace tw鏎cze.

Artyku造 zagraniczne:

1.1. Kulisiewicz M., An identification technique of a nonparallel spring-damper configuration system with some nonlinear elements. ,Modelling, Simulation & Control,B, AMSE Press, 1986 vol.7, No 1 (s. 41-52),

1.2. Kulisiewicz M. , An experimental technique of testing the parallel spring-damper configuration of the dynamic mechanical systems with a single degree of freedom,,Modelling, Simulation & Control,B,AMSE Press,1987, vol.11,No1 (s.15-28),

1.3. Kulisiewicz M., Saladra W. , CAMAC-SM4 computer system in excitating of harmonic vibrations in nonlinear dynamic systems., Syst. Anal. Model. Simul.,1988,vol 5,nr1 (s.81-84), (80%: idea i rozwi您anie, (oprogramowanie – wsp馧autor).).

1.4. Kulisiewicz M., Piesiak St. , Some concepts of modelling procedures for mechanical nonlinear dynamic systems., Syst. Anal. Model. Simul., 1994, vol.14, Gordon & Breach Sc. Pub., USA (s. 149-160) (50%: opracowanie koncepcji rozwi您ania, weryfikacja uk豉du zdegenerowanego).).

1.5. Kulisiewicz M., Some experimental study and modification of modelling procedure for markedly nonlinear dynamic systems., Syst.Anal. Model. Simul. ,1996, vol.22, No 2, (s.121-131),

1.6. Kulisiewicz M., Iwankiewicz R., Piesiak St. , An identification technique for non-linear dynamical systems under stochastic excitations. J. Sound & Vibration, 1997, vol. 200, No1 (s.31-40) (60%: wyprowadzenie r闚na bilansu energii dla stacjonarnych wymusze losowych, przeprowadzenie bada, wnioski.).

1.7. Kulisiewicz M., Identification of nonlinear models of vibration damping of dynamic mechanical system subjected to random series of impulses. , Syst. Anal. Model. Simul., 1999, vol. 36, (s. 49-62) ,

1.8. Kulisiewicz M., Piesiak St., Bocian M. , Identification of nonlinear damping using energy balance method with random pulse excitation. , J. Vibration & Control , 2001, vol.7, (s.699-710), (60%: opracowanie rozszerzenia metody na uk豉dy o du瞠j liczbie stopni swobody, wykonanie bada symulacyjnych, opracowanie wniosk闚.).

1.9. Kulisiewicz M., Piesiak St., Wajda M., Identification of nonlinear dynamical systems under random impulse excitations. ,Syst. Anal. Model. Simul., 2003, vol. 43, No.3 (s.313-320) (60%: rozszerzenie metody na uk豉dy z nieliniow charakterystyk restytucyjn i cz這nem mieszanym, analiza wynik闚 bada, wnioski.).

 

Artyku造 krajowe:

1.10. Kulisiewicz M. , An identification technique of vibration damping in multidegree-of-freedom (MDOF) nonlinear dynamic systems. , Zagadnienia Drga Nieliniowych, 1989(23) (s. 213-228)

1.11. Kulisiewicz M., Piesiak St. , Some analytical formulas to get the response of typical dynamic systems for arbitrary excitations., Studia Geotechnica et Mechanica , 1991, vol.13, nr 1 /2 (s.3-19), (50%: wyprowadzenie formu w oparciu o zapis macierzowy, propozycje uk豉d闚 przyk豉dowych w APPENDIX – ach.).

1.12. Kulisiewicz M., Piesiak St. , Application of the hysteresis loop in identification process of nonlinear dynamic systems., Machine Dynamics Problems, 1994, vol.9, (s.59-70), (50%: zastosowanie p皻li histerezy do identyfikacji uk豉du liniowego z elementem Reid’a.).

1.13. Kulisiewicz M., Piesiak St. , Szkic problematyki identyfikacji mechanicznych uk豉d闚 dynamicznych w aspekcie zastosowa modeli nieliniowych. , Prace Naukowe Inst. Mater. i Mech. Techn. PWr 1995, Nr 55, (s. 29-38), (40%: opracowanie koncepcyjne artyku逝 zbiorczego, tre軼i i najistotniejszych problem闚.).

1.14. Kulisiewicz M., Identification of damping in a strongly non-linear dynamical system under random intermittent excitations. , Studia Geotechnica et Mechanica , 1996, vol. 18, nr 3 /4 (s.67-82),

1.15. Kulisiewicz M. , Piesiak St. , Identyfikacja element闚 spr篹ysto-t逝mi帷ych uk豉d闚 mechanicznych z zastosowaniem modeli nieliniowych. , Problemy Maszyn Roboczych, 1997, vol.9, z. 9, (s.65-85), (50%: opracowanie algorytm闚 i procedury stosowania.).

1.16. Kulisiewicz M., Bocian M. , Dynamical method of determining clearance width in systems with freely nonlinear vibration damping characteristic., Studia Geotechnica et Mechanica , 1999, vol. 21, nr. 1 /2 (s.35-47), (50%: wst瘼 i opracowanie koncepcji rozwi您ania, analiza wynik闚 z bada symulacyjnych.).

1.17. Bocian M., Kulisiewicz M, Piesiak St., Energetyczny algorytm identyfikacji symulowanego komputerowo uk豉du zdegenerowanego z tarciem suchym,. SYSTEMS ,Journal of Transdisciplinary Systems Science, Vol.7, Special issue number 1, 2002, Oficyna Wyd. PWr. (s.47-53), (33%: wprowadzenie, koncepcja pracy, opracowanie uk豉du do bada symulacyjnych.).

1.18. Kulisiewicz M., Piesiak St., Identyfikacja uk豉du dwumasowego z elementami zdegenerowanymi przy dowolnych wymuszeniach dynamicznych. G鏎nictwo Odkrywkowe nr 2-3/2003 (s.154-156), (40%: opracowanie metody dla uk豉du dwumasowego.).

1.19. Jamroziak K., Kulisiewicz M., Piesiak St., Wajda M. , Model zdegenerowany w opisie procesu przebicia element闚 maszynowych poddanych obci捫eniom udarowym., Problemy Maszyn Roboczych, 2003, z. 22, (s.25-36), (25%: opracowanie koncepcji modelu procesu przebicia i ustalenie programu bada.).

1.20. Bocian M, Kulisiewicz M, Piesiak St., Badania komputerowe pewnego uk豉du zdegenerowanego w aspekcie zastosowa metody bilansu energii i mocy dla z這穎nych wymusze harmonicznych, Journal of Transdisciplinary Systems Science „SYSTEMS”, Vol 9, 2004, (pp.120-127), (33%: opracowanie programu bada i stosowanych wymusze dynamicznych.).

1.21. Bocian M., Kulisiewicz M, Piesiak St. , Symulacja komputerowa w procesie wyznaczania parametr闚 pewnego dwumasowego uk豉du zdegenerowanego, Journal of Transdisciplinary Systems Science „SYSTEMS” , Vol 9, 2004, (pp 128-135) (33%: opracowanie koncepcji pracy, wyb鏎 uk豉du do bada testowych.).

1.22. Jambroziak K., Kulisiewicz M., Piesiak St.,: Analiza procesu przebicia element闚 mechanicznych z wykorzystaniem wybranych modeli niespr篹ystych, Problemy Maszyn Roboczych 2004, Zeszyt 23 (s.69-78), (50%: wyprowadzenie kryteri闚 optymalizacji projektowania os這n w procesie przebijania w oparciu o w豉sny model zdegenerowany, opracowanie wst瘼u i analiza wynik闚.).

 

 

Podr璚zniki, skrypty:

2.1. Kulisiewicz M., Piesiak St., Metodologia modelowania i identyfikacji mechanicznych uk豉d闚 dynamicznych., Oficyna Wyd. PWr. 1994 (s. 346), (60%: opracowanie ca這kszta速u i zawarto軼i ksi捫ki, autorstwo rozdz. 2 i rozdz.3, rozdz. 4 (40%).).

2.2. Kulisiewicz M., Piesiak St., Dynamika uk豉d闚 mechanicznych w zadaniach technicznych. (Cz窷 I – Podstawy kinematyki), Oficyna Wyd. PWr. 2002 (s. 124). (50%: opracowanie koncepcji ksi捫ki, opis fragment闚 teoretycznych w 90%, przyk豉dy zada wsp馧-autorskie.).

2.3. Kulisiewicz M., Modeling and identification of nonlinear mechanical systems under dynamic complex loads, Oficyna Wyd. PWr. 2005,(s.189).


NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr in. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Home | Contact Us | Executives | Staff | History | Research | Education | Services | Conferences | The Web Links | News (PL) | Ludzie | Publications | Events | Blog | Mail (Intranet) |
© Instytut Materia這znawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wroc豉wskiej